کارت نشانگر

  • نوار / کارت نشانگر شیمیایی استریلیزاسیون Eo

    نوار / کارت نشانگر شیمیایی استریلیزاسیون Eo

    برای نشان دادن اینکه آیا بسته یا ظرف اقلام استریل شده است یا خیر استفاده شود.نوارهای نشانگر هنگامی که تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار می گیرند، تغییر رنگ مشخصی را تجربه می کنند، می توانند روند عقیم سازی را نشان دهند، تأثیر عقیم سازی را قضاوت کنند.

  • کارت نشانگر شیمیایی استریلیزاسیون با بخار فشار

    کارت نشانگر شیمیایی استریلیزاسیون با بخار فشار

    برای نشان دادن اینکه آیا بسته یا ظرف اقلام استریل شده است یا خیر استفاده شود.نوارهای نشانگر هنگامی که تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار می گیرند، تغییر رنگ مشخصی را تجربه می کنند، می توانند روند عقیم سازی را نشان دهند، تأثیر عقیم سازی را قضاوت کنند.

پیغام بگذاریدبا ما تماس بگیرید