බීඩී ටෙස් බෑගය

  • BD Test Pack

    BD පරීක්ෂණ ඇසුරුම

    බෝවී ඇන්ඩ් ඩික් ටෙස්ට් පැක් යනු ඊයම් රහිත රසායනික දර්ශකයක් වන බීඩී පරීක්ෂණ පත්‍රය, සිදුරු සහිත කඩදාසි තහඩු අතර තබා, ක්‍රේප් කඩදාසිවලින් ඔතා, පැකේජයේ ඉහළින් වාෂ්ප දර්ශක ලේබලයක් සහිත තනි භාවිත උපාංගයකි. ස්පන්දන රික්ත වාෂ්ප වන්ධ්‍යාකරණයේ වාතය ඉවත් කිරීම සහ වාෂ්ප විනිවිද යාමේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එය භාවිතා කරයි.