රැවුල ආවරණය

  • Polypropylene(Non-woven) Beard Covers

    පොලිප්රොපිලීන් (වියන ලද) රැවුල ආවරණ

    ඉවත දැමිය හැකි රැවුල ආවරණය මුඛය සහ නිකට ආවරණය වන ප්‍රත්‍යාස්ථ දාර සහිත මෘදු වියන ලද රෙදි වලින් සාදා ඇත. 

    මෙම රැවුල කවරයේ වර්ග 2 ක් ඇත: තනි ප්‍රත්‍යාස්ථතා සහ ද්විත්ව ප්‍රත්‍යාස්ථතා.

    සනීපාරක්ෂාව, ආහාර, පිරිසිදු කාමරය, රසායනාගාරය, ce ෂධ සහ ආරක්ෂාව සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.