රැවුල ආවරණය

  • පොලිප්රොපිලීන් (නොවියන ලද) රැවුල ආවරණ

    පොලිප්රොපිලීන් (නොවියන ලද) රැවුල ආවරණ

    ඉවත දැමිය හැකි රැවුල ආවරණය මෘදු නොවන වියන ලද අතර මුඛය සහ නිකට ආවරණය වන පරිදි ප්රත්යාස්ථ දාර වලින් සාදා ඇත.

    මෙම රැවුල ආවරණයේ වර්ග 2 ක් ඇත: තනි ඉලාස්ටික් සහ ද්විත්ව ඉලාස්ටික්.

    සනීපාරක්ෂාව, ආහාර, පිරිසිදු කාමරය, රසායනාගාරය, ඖෂධ සහ ආරක්ෂාව සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

පණිවිඩය තබන්නඅපව අමතන්න