වන්ධ්යාකරණ රෝල්

  • වෛද්ය වන්ධ්යාකරණ රෝල්

    වෛද්ය වන්ධ්යාකරණ රෝල්

    වෛද්ය තාප මුද්රා වන්ධ්යාකරණ රෝල්ස්

    වන්ධ්‍යාකරණ රෝල් වෛද්‍ය ශ්‍රේණියේ කඩදාසි සහ චිත්‍රපට වලින් සාදා ඇත.ඒවා Steam & EO Gas වන්ධ්‍යාකරණය සඳහා භාවිතා කළ හැක.නිෂ්පාදනයට තීන්ත වර්ණක සංක්‍රමණය වීම වැළැක්වීම සඳහා සියලුම මුද්‍රණ ඇසුරුම් ප්‍රදේශයෙන් පිටත පිහිටා ඇත.දර්ශක ජලය මත පදනම් වූ, විෂ සහිත නොවන අතර වාෂ්ප සහ EO වායුව සඳහා නිවැරදි ප්රතිඵල ලබා දෙයි.

පණිවිඩය තබන්නඅපව අමතන්න