Esasy lukmançylyk gurallary

 • Synag düşek kagyzy rulonynyň kombinasiýa ýassygy

  Synag düşek kagyzy rulonynyň kombinasiýa ýassygy

  lukmançylykda bir gezek ulanylýan düşek kagyzy
  Aýratynlyklary
  1. Lighteňil, ýumşak, çeýe, dem alýan we amatly
  2. Tozanyň, bölejikleriň, alkogolyň, ganyň, bakteriýalaryň we wirusyň çozmagynyň öňüni alyň we izolirläň.
  3. Hiliň berk gözegçiligi
  4. Ölçeg isleýşiňiz ýaly elýeterlidir
  5. PP + PE materiallarynyň ýokary hilli bolmagy
  6. bäsdeşlik bahasy bilen
  7. Tejribeli zatlar, çalt eltip bermek, durnukly önümçilik kuwwaty

 • Lukmançylyk krep kagyzy

  Lukmançylyk krep kagyzy

  Krep bilen örtülen kagyz has ýeňil gurallar we toplumlar üçin aýratyn gaplama çözgüdi bolup, içki ýa-da daşarky örtük hökmünde ulanylyp bilner.

  Krep bug sterilizasiýasy, etilen oksidi sterilizasiýa etmek, gamma şöhlelerini sterilizasiýa etmek, şöhlelenme sterilizasiýasy ýa-da pes temperaturada formaldegid sterilizasiýasy üçin amatly we bakteriýalar bilen haç hapalanmagynyň öňüni almak üçin ygtybarly çözgütdir.Teklip edilýän krepiň üç reňki gök, ýaşyl we ak we isleg boýunça dürli ululykda bolýar.

 • Dil depressory

  Dil depressory

  Dil depressory (käwagt spatula diýilýär) lukmançylyk tejribesinde agzy we bokurdagy barlamak üçin dili gysmak üçin ulanylýan guraldyr.

 • Üç bölek Bir gezek ulanylýan şpris

  Üç bölek Bir gezek ulanylýan şpris

  Doly sterilizasiýa paketi ýokançlykdan doly howpsuz, ýokary hilli standartlaryň birmeňzeşligi elmydama doly hil gözegçiligi astynda kepillendirilýär, şeýle hem berk gözegçilik ulgamy, täsin üweýiş usuly bilen iňňäniň ujunyň ýitiligi sanjym garşylygyny peseldýär.

  Reňkli kodlanan plastmassa merkezi ölçeýjini kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.Aç-açan plastmassa merkezi, ganyň yzky akymyna syn etmek üçin amatlydyr.

  KOD : SYG001

Habar goýbilen habarlaşyň