Hirurgiki eşik

 • Adaty SMS hirurgiki eşik

  Adaty SMS hirurgiki eşik

  Adaty SMS hirurgiki eşikler, hirurgyň örtügini tamamlamak üçin iki gezek gabat gelýär we ýokanç kesellerden goragy üpjün edip biler.

  Bu hili hirurgiki köýnek, boýnuň arka tarapynda velkro, trikota c çeňňek we bilinde berk baglanyşyklar bilen gelýär.

 • Güýçlendirilen SMS hirurgiki eşik

  Güýçlendirilen SMS hirurgiki eşik

  Güýçlendirilen SMS hirurgiki eşikleri hirurgyň örtügini tamamlamak üçin iki gezek gabat gelýär we ýokanç kesellerden goragy üpjün edip biler.

  Bu hili hirurgiki eşik aşaky golda we döşde berkitme, boýnuň arka tarapyndaky velkro, trikota c çeňňek we bilinde berk baglanyşyklar bilen gelýär.

  Çydamly, göz ýaşardyjy, suw geçirmeýän, zäherli däl, tertipsiz we ýeňil agramly dokalan materialdan ýasalan, mata duýgusy ýaly geýmek amatly we ýumşakdyr.

  Güýçlendirilen SMS hirurgiki eşigi, ýokary töwekgelçilik ýa-da ICU we OR ýaly hirurgiki gurşaw üçin amatlydyr.Şeýlelik bilen, hassalar we hirurglar üçin howpsuzlykdyr.

Habar goýbilen habarlaşyň